Nhỏ mà có võ chính là những gì người ta thường dùng để nói về kiểu đèn ngủ để bàn này.