Biết được cũi có thể tái sử dụng thành những vật quen thuộc này, bạn sẽ muốn bắt tay vào làm ngay đó.